Bases que regiran la convocatòria per a proveir en propietat 2 places d'agent de la policia local mitjançant el sistema de concurs oposició en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal i constitució de borsa de treball