Bases reguladores de les ajudes municipals directes a l'activitat comercial minorista afectada per la crisi sanitària covid-19