Edicte sobre derogació i modificació provisional de ordenances fiscals