CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ASSOCIACIONS LOCALS 2020

L'Ajuntament de la Llosa de Ranes informa que s'han aprovat les Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a les associacions sense ànim de lucre de la localitat, per al desenvolupament d'activitats o programes en àmbit educatiu, esportiu, social i cultural.

Les sol·licituds es presentaran pel President o persona que ostenta la representació de l'entitat sol·licitant i la dirigiran a l'Alcalde-President de l'Ajuntament de la Llosa de Ranes, segons el model que figura a la documentació annexa a les Bases i es presentarà al Registre municipal de l'Ajuntament

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà fins al 20 de novembre.