Punt d'informació cadastral

Els punts d'Informació Cadastral són oficines autorizades per la Direcció general del Cadastre en diferents fonamentalment en Ajuntament, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

A La Llosa de Ranes, l'Oficina es troba al mateix Ajuntament: C/ Sant Cristofol, 4. CP: 46815. La Llosa de Ranes. Telèfon 962230171. Amb horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

Servei que presten els Punts d'Informació Cadastral

Aqualsevol ciutadà:

Consulta i certificació de dades cadastral no protegits.

Als titulars cadastral o als seus representants degudament autoritzats:

Certificació de la circumstància de no figurar com a titular cadastral

Consulta i certificació de dades cadastrals protegits (nom, cognoms, raó social, domicili i valor cadastral) i no protegits

Resolució de 24 de novembre de 2008, de la Direcció general del Cadastre, per la qual s'aprova el règim de Cadastral.

Accés a la seu electrònica del Cadastre.